Aktuality

Registrácia do systému Munipolis

18.05.2022 11:39
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

Zaregistrujte sa do systému Munipolis a dostávajte dôležité informácie z našej obce

04.05.2022 12:18
MUNIPOLIS - aktivačný formulár - Pavlovce (2).pdf.docx (23897)

Zámer pre predaj nehnuteľnosti

07.04.2022 07:47
Zámer pre predaj nehnuteľnosti medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Vincentom Birošom (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.   Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa : Žiadateľ Vincent Biroš podal dňa 09.03.2022 žiadosť na Obec...

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním

09.03.2022 12:47
priloha-c-2_platna-od-1.1.2021.pdf (289922) vypocet-miery-triedenia.pdf (147870)  

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

02.02.2022 14:07
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 02. februára 2022 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

27.01.2022 09:43
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 05. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Peter Demeter a manželka Alena Demeterová, Pavlovce 183, 094 31 Pavlovce

19.11.2021 10:34
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Andrej Beňo, Pavlovce 57, 094 31 Pavlovce

19.11.2021 10:33
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej...

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Pavlovce

30.09.2021 10:38
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) v y h l a s u j e voľbu na pozíciu  hlavného kontrolóra obce Pavlovce   prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do...

Bezpečný región - výjazdové očkovanie.

09.07.2021 12:55