Aktuality

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Peter Demeter a manželka Alena Demeterová, Pavlovce 183, 094 31 Pavlovce

19.11.2021 10:34
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Andrej Beňo, Pavlovce 57, 094 31 Pavlovce

19.11.2021 10:33
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej...

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Pavlovce

30.09.2021 10:38
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) v y h l a s u j e voľbu na pozíciu  hlavného kontrolóra obce Pavlovce   prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do...

Bezpečný región - výjazdové očkovanie.

09.07.2021 12:55

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Pavlovce

07.06.2021 13:01
Obec Pavlovce v zastúpení starostom obce, v zmysle 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

18.05.2021 11:03
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 17.05.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona ...

Zápis detí do MŠ Pavlovce na školský rok 2021/2022

29.04.2021 12:18
Riaditeľka MŠ Pavlovce oznamuje, že Zápis do Materskej školy Pavlovce bude prebiehať  od 01.05.2021 - 31.05.2021 ďaľsie informácie: Zápis detí do MŠ.pdf (216156)  

Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

25.03.2021 09:47
Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Lenkou Verčimákovou Nikolov (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa : Žiadateľka Lenka Verčimáková Nikolov podala dňa...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Pavlovce, Obecný úrad, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou.

12.03.2021 11:24
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 11.03.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit....

Testovanie obyvateľov v obci PAVLOVCE

25.02.2021 19:24
  Miesto testovania:     sala kultúrneho domu   Dátum testovania:     sobota    27.02.2021   Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...