POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva

15.11.2022 08:39

POZVÁNKA

na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva  

ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2022 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice

3.   Oznámenie výsledkov volieb – starosta a poslanci obce obecného zastupiteľstva –    

      odovzdanie  osvedčení o zvolení

4.   Zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

5.   Vystúpenie starostu obce

6.   Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva

7.   Poverenie poslanca , ktorý bude zástupcom starostu obce

8.   Poverenie poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania obecného

       zastupiteľstva

9.   Zriadenie komisií , určenie náplne práce , voľba ich predsedov a členov

10.  Diskusia

11.  Záver


 

 

Späť