Majetok

Zámer pre predaj časti nehnuteľností

10.01.2019 10:04
Obec Pavlovce zverejňuje Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Pavlovce, v obci Pavlovce, novovytvorená parcela C-KN č. 1158/20 - záhrady o výmere 359 m2, ktorá je geometrickým plánom č. 3/2018 vytvorená z pôvodnej parcely C-KN č. 1158/5 – záhrady...