POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

31.01.2023 19:00

POZVÁNKA

 

na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.  Schválenie programu rokovania OcZ

5.  Obecné komisie – doplnenie členov

6.  Predaj pozemku – A. Korba

7.  Projektové zámery obce na nasledujúce obdobie

8.  Kultúrno spoločenské a športové podujatia na nasledujúce obdobie

9.  Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Ján Zelinka  Medzianky

10. Schválenie cenových pásiem pre stravníkov ZŠ a MŠ

11.  Rôzne – diskusia

12.  Návrh na uznesenie

13.   Záver

 

Späť