POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod.

07.12.2022 08:49

POZVÁNKA

 

na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu rokovania OcZ

4.  Sľub  poslanca

5.  Schválenie rozpočtu na rok 2023

6.  Schválenie VZN obce na rok 2023

7.  Projektové zámery obce na nasledujúce obdobie

8.  Kultúrno spoločenské a športové podujatia na nasledujúce obdobie

9.  Používanie súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely obce

10. Schválenie cenových pásiem pre stravníkov ZŠ a MŠ

11. Doplnenie komisií o členov – schválenie OcZ

12.  Interné predpisy obce

13.  Rôzne – diskusia

14.  Návrh na uznesenie

15.   Záver

 

Späť