Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Anna Petrík-Nagyová, Školská 190, 059 86 Nová Lesná

25.01.2023 15:43

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 25.01.2023 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Pavlovce, v rozsahu: 2 ks orech,  na pozemku KN-C parc. č. 197 (zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a ochrany majetku,   žiadateľ : Anna Petrík-Nagyová, Školská 190, 059 86 Nová Lesná

V  zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 18.11.2022 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., stavebnyurad@hanusovce.sk

25.01.2023

 

 


 

 

Späť