POZVÁNKA na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod.

07.09.2023 14:00

POZVÁNKA

 

na 5 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.  Schválenie programu rokovania OcZ

5.  Projektové zámery obce  - plán a hodnotenie

6.  Kultúrnu spoločenské podujatia na II pol rok 2023

7.  Stravné ZŠ a MŠ

8.  Odmena prac. spol. stavebného úradu – život. jubileum

9. Diskusia – rôzne

10.  Návrh na uznesenie

11.   Záver

 

Späť