POZVÁNKA na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod.

12.06.2023 09:20

 POZVÁNKA

 

na 4 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.  Schválenie programu rokovania OcZ

5.  Projektové zámery obce  pre nasledujúce obdobie

6.  Kultúrnu spoločenské podujatia na II pol rok 2023

7.  Územný plán obce

8.  Odmena prac. spol. stavebného úradu – život. jubileum

9.  Situácia MŠ , ZŠ – zamestnanci a detí

10. Kronika obce

11.  Exekúcia  - Maník a Verčimák

12. Prenájom pozemkov – Zelinka Ján Medzianky

13.  VZN – vodovod

14. Diskusia – rôzne

15.  Návrh na uznesenie

16.   Záver

 

Späť