OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v centre voľného času v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

 e-mail:    zodpovednaosoba@ppprotect.sk

 tel.:        0907 925 060

1. Informačná povinnosť - Vyhlasenie_obec.pdf
2.príloha k vyhláseniu -obec.pdf
3. príloha k vyhláseniu - škola pod obcou.pdf