POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

18.04.2023 12:25

POZVÁNKA

na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.  Schválenie programu rokovania OcZ

5.  Projektové zámery obce  pre nasledujúce obdobie

6.  Kultúrnu spoločenské podujatia  pre rok 2023

7.  Žiadosť o prenájom parciel pre p. Zelinku Jána

8.  Projektový manažér  Ing. Michal Dvorjak – zmluva

9.  Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Ján Zelinka  Medzianky

10. Upratovanie obce  - Deň zeme –ZŠ , MŠ , hasiči

11.  Rôzne – diskusia

12.  Návrh na uznesenie

13.   Záver

 

Späť