Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na vývýrub dreviny

11.11.2022 12:13

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny - Baran Martin, Pavlovce č. 139, 094 31 Pavlovce

upovedomenie o začatí konania.pdf (1205362)

Späť