Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Od 1. 7. 2022 sú zmluvy zverejňované v Centrálnom registry zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6275981-sk/obec-pavlovce/

 

Typ Súbor Popis   Celková    hodnota

Dátum

Dodávateľ
Zmluva Obec Pavlovce_kupna zmluva_Vincent Biros.pdf (211098) KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
1,00 € 15.07.2022 10:27 Vincent Biroš,
Pavlovce 128, 094 31 Hanušovce n.T.
Dohoda Dohoda o uznaní hlhu.pdf (259943) Dohoda o uznaní dJhu
a o splatení dlhu v splátkach
36.396,51 € 08.09.2021
12:47
 

PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice IČO: 00155764

Zmluva Nájomna zmluva.pdf (372068) NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2021 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 10 € ročne 08.09.2021
12:43

Farma OTAGO, s.r.o., Záhradná 4007 /1, 08001 Prešov, IČO 46302395

Zmluva ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb.doc (172 kB) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1.570,-- € 26.08.2021 9:13

ML – audit, s.r.o.    čat. Nebiljaka 658/7, Svidník 089 01 IČO:44228805

luva Zmluva_Redigované.pdf (912954) ZÁMENNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonní­ka
-,-- € 28.06.2021 14:13 Helena Verčimáková rod. Verčimáková, Pavlovce 132,094 31
Zmluva zmluva VO.pdf (1854350) ZMLUVA O DIELO č. 1
Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Pavlovce.
18 698,64 EUR 28.06.2021 11:42 Štefan Kočiško
Budovateľská 430
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO:43625576
Zmluva Zmluva_Redigované.pdf (2917345) KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,00 € 23.06.2021 13:58 Lenka Verčimáková Nikolov, Pavlovce č. 260 , 094 31 Hanušovce n/T,
Dodatok k zmluve Dodatok1.pdf (119,7 kB) Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby -,-- € 26.3.2021 Anna Feničová
Zmluva Zmluva-audit.pdf (1,1 MB) ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb
1 560,--€ 14.10.2020 Ml- audit, s.r.o.
čat. Nebiljaka 658/7, Svidník 089 01
IČO: 44 228 805
DIČ: 2022630841
Zmluva 792/2020/UZ.pdf (202443) Zmluva o termínovanom úvere č. 792/2020/UZ 50 000,--€ 3.8.2020 Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31 320 155
Zmluva 1035/2020/D.pdf (184490) Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1035/2020/D -,--€ 3.8.2020 Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31 320 155
Zmluva DPO.pdf (830,1 kB) ZMLUVA č. 1420 305  o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 1 400,00 € 10.5.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
generálny sekretár DPO SR
IČO: 00177474
Zmluva Zobraz ZMLUVA O DIELO 30 078,00 € 23.3.2020 .Ján Velebír - STAVITEĽ
Širiava 440/12
094 31 Haoušovce nad Topl'ou
IČO: 34 899 197
DIČ: 1020772830
Zmluva Zobraz Rámcová dohoda na poskytnutie poradenských služieb v oblasti
verejného obstarávania
podľa dohody max.69.000,00 EUR bez DPH 26.2.2020 TANOT s.r.o.
Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Tupľou
Ing. Tomáš Velebír, konateľ spoločnosti
50 788 200
SK2120474499
Zmluva Zobraz ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb
1 200,-€ 28.10.2019 Ml- audit, s.r.o.
čat. Nebiljaka 658/7, Svidník 089 01
IČO: 44 228 805
DIČ: 2022630841
Dodatok k zmluve Zob raz DODATOK č.1
Zmluvy o dielo č. 1/2019, zo dňa 05.09.2019
uzatvorený podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
-,-- € 07.09.2019 A TEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18/531
083 01 Sabinov
František Olejník
ČO:36 452 327
DIČ:2020006395
IČ DPH:SK2020006395
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo č. 1/2019 ,,Obnova multifunkčného objektu Pavlovce" 26 853,80 € 5.9.2019 ATEX- OK, s.r.o.
Puškinova 18/531
083 01 Sabinov
IČO:36 452 327
DIČ:2020006395
IČ DPH:SK2020006395
Zmluva Zobraz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
20 000,-€ 4.9.2019 Dušan Horváth
Zmluva Zobraz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,-€ 3.9.2019 Vladimír Verčimák
Zmluva Zobraz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,-€ 3.9.2019 Milan Verčimák
Zmluva Zobraz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,-€ 3.9.2019 Agáta Beňová
Zmluva Zobraz Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160329003 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach l s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 29.03.2016 --- 21.6.2019 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Zmluva Zobraz Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 17.6.2019 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
Zmluva Zobraz KÚPNA ZMLUVA 1077,00€ 10.6.2019 Anna Mikitová, Pavlovce 24,  094 31Hanušovce n. T.
Zmluva Zob raz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,00€ 5.6.2019 Lenka Verčimáková Nikolov, Pavlovce č. 172 , 094 31 Hanušovce n/T,
Zmluva Zobraz DODATOKč.2
k Zmluve o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu
480,00€ 13.12.2018 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o. Ulica 1. mája 1246, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 47245034
DIČ: 2023675786
Zmluva Zob raz KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonní­ka
1,00€ 13.12.2018 Ing. Michal Kočiš,
Pavlovce 88,
094 31
Zmluva Zo braz ZMLUVA
o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu
podľa vyh. čís. 655/2004 Z.z.
480,00€ mesačne 12.12.2018 ADVOKÁTSKA KANCELÁRTA - JUDr. Stanislav KAŠČÁK, s.r.o., Ulica 1. mája 1246, 093 01 Vranov nad Topl"ou
IČO: 47245034,
DIČ 2023675786
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
a
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa§ 269 ods. 2. zák. č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
35,00€ mesačne 10.12.2018 PP PROTECT s.r.o.
Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce
Peter Mlynár - konatel' spoločnosti
IČO: 48 039 365
DIČ2120038998
Zmluva Zobraz DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 01.02.2016 uzatvorenej podľa Obchodného zákonnfka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./
-,--€ 10.9.2018 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. z.ákona č.5 l3/1991 Zb./
Číslo: 19-06-0018 Oprava domu smútku (budovy súp. č. 201)
87 428,81€ 20.6.2018 C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13,
080 06 Prešov Ľubotice
Zmluva Zob raz ZMLUVA č. 148 014 poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  1 400,--€ 23.3.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluva Zob raz Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 2.10.2017 2 066,--€ 13.12.2017 Marta Sotáková - GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo 35 465,04 € 24.11.2017 HNT, s.r.o., Bukovské 82/34 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo 1 732, --€ 02.10.2017 Marta Sotáková - GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo - Revitalizácia vybraných častí územia obce Pavlovce 78 041,83€ 12.7.2017 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva  Zobraz  Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2011-1 zo dňa 17.04.2011 -,--€ 19.4.2017 PEhAES, a.s. Slovenská 69, 08001 Prešov
Zmluva   Zobraz Zmluva o termínovanom úvere 266/2017/UZ 50 000,--€ 31.3.2017 Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo - Obnova multifunkčného objektu  Obecný úrad Pavč.lovce 50 000,--€ 17.3.2017 Ján Velebír - STAVITEĽ, Šíriava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz  Zámenná zmluva   -,--€ 13.3.2017 Lukáš Molitoris, Podlipníky 15, 09431 Pavlovce    
Zmluva Zobraz Kúpna zmluva
o dodávke tovarov, uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
dohodou 30.9.2016 Renáta Verčimáková
LADA č. 156, 082 12 Kapušany pri Prešove
IČO : 45393605
DIČ: SK 1081245495
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 2100,--€ 23.3.2016 Strategia Regio, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 5800, --€ 8.3.2016 Strategia Regio, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zobr az Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 8700, --€ 24.2.2016 MEDINVEST, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo č.  Obnova multifunkčného objektu  Pavlovce 135031,16€ 15.2.2016 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva Zob raz Zmluva o poskytovaní projektových a inžinierskych služieb v stavebníctve 4800,--€ 3.2.2016 Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobr az Zmluva o dielo č. 01-01-5102. Obnova multifunkčného objektu - Obecný úrad Pavlovce 189473,68€ 16.2.2015 Ján Velebír - STAVITEĽ s.r.o, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz Zmluva o spolupráci č.479/2014-IZ-5.0V   13.1. 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Zmluva Zo braz Zmluva o zriadeni záložného práva k nehnuteľnostiam 20 000,- € 3. 3. 2014 Obec Pavlovce
Pavlovce 143, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom účtee č. 226/2009/UZ   23.8.2013 Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Dohoda Zobraz Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 110875-2013   8.7.2013 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 814 99 Bratislava
Zmluva Zobraz Úverová zmluva č. 110875-2013 100 000,- € 4.7.2013 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 814 99 Bratislava
Vyhodnot.  ponúk Zob raz

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie jednotlivých uchádzačov.

  29.5.2013  
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo č. 7R/2013 41 808,16 € 16.5. 2013

C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zmluva Zobraz

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/PO/IPP/III/057 Pavlovce

51 873,00 € 8. 4. 2013 PSK, Námestie mieru 2, 080 01Prešov
Zmluva Zobraz Zmluva o zabezpečení dopravy účastníkov projektu: "Prírodné krásy obce Pavlovce 1 000,00 €  20. 2. 2013 Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 094 31 Hanušovce nad Top+ou
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytnutí služieb, zabezpečujúcich stretnutia apropagácie projektu - Prírodné krásy obce Pavlovce 2 748,00 15. 2. 2013 GASTKO s.r.o. E. Urxa 290/8, 093 01 Vranov n. T.
Zmluva Zobraz Zmluva o zabezpečení projektového a finančného manažéra projektu - Prírodné krásy obce Pavlovce 3 498,00 € 15. 2. 2013 Elena Velebírová - ELÁN, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz Kúpna zmluva, nehnuteľnosť LV 429 v kat. územi Pavlovce 1 € 12. 2. 2013 Jozef Lipták, Pavlovce 45
Zmluva Z o b r az Zmluva o dielo č. 02/2013 na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonika. "Prírodné krásy obce Pavlovce" 1 800,00 € 6. 2. 2013 ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 08001 Prešov
Mandátna zmluva Z o   b raz Mandátna zmluva pre výkon činnosti odborne spôsobilej osoby vo verejnom obstarávaní. 966,00 € 4. 2. 2013 Ján Velebír - STAVITEĽ, Šíriava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Z o b  raz Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zn. n. p. 324 343,52€ 5.6.2012 R.A.S., s.r.o.,Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone externého manažmentu k projektu "Regenerácia centier v obci Pavlovce" v zmysle programového manuálu ROP   5.6. 2012 RNDr. Jozef Malý, Širiava 467/11, Hanušovce nad Topľou
Zmluva o dielo Zobraz Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Pavlovce 17 627,83 € 27.11.2011 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice
Faktúra Zobraz Výkon stavebného dozoru na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 1 700,00 € 14.11.2011 Elena Velebírová-Elán, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č.2_DZ221401201940103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012019401   14.11.2011 Ministerrstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, Bratislava
Faktúra Zobraz Práce na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 46 949,06 € 14.11.2011 R.A.S., s.r.o.,Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov
Faktúra Zobraz Externý manažment k projektu "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 2 000,00 € 14.11.2011 RNDr. Jozef Malý, Širiava 467/11, Hanušovce n. T.
Faktúra Zobraz Výkon inžinierskej činnosti na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 1 539,16 € 14.11.2011 Elena Velebírová-Elán, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz ZMLUVA O DIELO 2011-1 425 082,89 € 18.4.2011 PEhAES, a.s. Slovenská 69,
080 32 Prešov
Zmluva o dielo Zobraz Pavlovce - preventívne vodostavebné opatrenia na zastavenie nežiaduceho prehlbovania dna koryta na Medzianskom potoku 19 427,63 28.2.2012

ORIS-M s.r.o,Pavlovce 29, 09431 Hanušovce n. T.

Zmluva Zobraz ZMLUVA
o príspevku na vvkrývanie strát z poskytnutých dopravných služieb
1.000,-Sk bez DPH mesačne 20.3.2003 SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA HUMENNÉ, a. s.
Odštepný závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1345
Ing. Anna Bačíková, riaditeľka závodu
IČO: 36 477 508
DIČ: 36 477 5081703

 

,