Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Typ Súbor Popis   Celková    hodnota

Dátum

Dodávateľ
Zmluva Zobraz DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 01.02.2016 uzatvorenej podľa Obchodného zákonnfka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./
-,--€ 10.9.2018 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. z.ákona č.5 l3/1991 Zb./
Číslo: 19-06-0018 Oprava domu smútku (budovy súp. č. 201)
87 428,81€ 20.6.2018 C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13,
080 06 Prešov Ľubotice
Zmluva Zob raz ZMLUVA č. 148 014 poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  1 400,--€ 23.3.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluva Zob raz Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 2.10.2017 2 066,--€ 13.12.2017 Marta Sotáková - GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo 35 465,04 € 24.11.2017 HNT, s.r.o., Bukovské 82/34 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo 1 732, --€ 02.10.2017 Marta Sotáková - GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo - Revitalizácia vybraných častí územia obce Pavlovce 78 041,83€ 12.7.2017 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva  Zobraz  Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2011-1 zo dňa 17.04.2011 -,--€ 19.4.2017 PEhAES, a.s. Slovenská 69, 08001 Prešov
Zmluva   Zobraz Zmluva o termínovanom úvere 266/2017/UZ 50 000,--€ 31.3.2017 Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo - Obnova multifunkčného objektu  Obecný úrad Pavč.lovce 50 000,--€ 17.32017 Ján Velebír - STAVITEĽ, Šíriava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz  Zámenná zmluva   -,--€ 13.3.2017 Lukáš Molitoris, Podlipníky 15, 09431 Pavlovce    
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 2100,--€ 23.3.2016 Strategia Regio, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 5800, --€ 8.3.2016 Strategia Regio, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zobr az Zmluva o poskytovaní  služieb - poradenstvo v obalsti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 8700, --€ 24.2.2016 MEDINVEST, s.r.o., Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Zmluva Zo braz Zmluva o dielo č.  Obnova multifunkčného objektu  Pavlovce 135031,16€ 15.2.2016 PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 08005 Ľubotice
Zmluva Zob raz Zmluva o poskytovaní projektových a inžinierskych služieb v stavebníctve 4800,--€ 3.2.2016 Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobr az Zmluva o dielo č. 01-01-5102. Obnova multifunkčného objektu - Obecný úrad Pavlovce 189473,68€ 16.2.2015 Ján Velebír - STAVITEĽ s.r.o, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz Zmluva o spolupráci č.479/2014-IZ-5.0V   13.1. 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Zmluva Zo braz Zmluva o zriadeni záložného práva k nehnuteľnostiam 20 000,- € 3. 3. 2014 Obec Pavlovce
Pavlovce 143, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom účtee č. 226/2009/UZ   23.8.2013 Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Dohoda Zobraz Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 110875-2013   8.7.2013 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 814 99 Bratislava
Zmluva Zobraz Úverová zmluva č. 110875-2013 100 000,- € 4.7.2013 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 814 99 Bratislava
Vyhodnot.  ponúk Zob raz

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie jednotlivých uchádzačov.

  29.5.2013  
Zmluva Zobraz Zmluva o dielo č. 7R/2013 41 808,16 € 16.5. 2013

C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zmluva Zobraz

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/PO/IPP/III/057 Pavlovce

51 873,00 € 8. 4. 2013 PSK, Námestie mieru 2, 080 01Prešov
Zmluva Zobraz Zmluva o zabezpečení dopravy účastníkov projektu: "Prírodné krásy obce Pavlovce 1 000,00 €  20. 2. 2013 Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 094 31 Hanušovce nad Top+ou
Zmluva Zobraz Zmluva o poskytnutí služieb, zabezpečujúcich stretnutia apropagácie projektu - Prírodné krásy obce Pavlovce 2 748,00 15. 2. 2013 GASTKO s.r.o. E. Urxa 290/8, 093 01 Vranov n. T.
Zmluva Zobraz Zmluva o zabezpečení projektového a finančného manažéra projektu - Prírodné krásy obce Pavlovce 3 498,00 € 15. 2. 2013 Elena Velebírová - ELÁN, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zmluva Zobraz Kúpna zmluva, nehnuteľnosť LV 429 v kat. územi Pavlovce 1 € 12. 2. 2013 Jozef Lipták, Pavlovce 45
Zmluva Z o b r az Zmluva o dielo č. 02/2013 na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonika. "Prírodné krásy obce Pavlovce" 1 800,00 € 6. 2. 2013 ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 08001 Prešov
Mandátna zmluva Z o   b raz Mandátna zmluva pre výkon činnosti odborne spôsobilej osoby vo verejnom obstarávaní. 966,00 € 4. 2. 2013 Ján Velebír - STAVITEĽ, Šíriava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Z o b  raz Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zn. n. p. 324 343,52€ 5.6.2012 R.A.S., s.r.o.,Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone externého manažmentu k projektu "Regenerácia centier v obci Pavlovce" v zmysle programového manuálu ROP   5.6. 2012 RNDr. Jozef Malý, Širiava 467/11, Hanušovce nad Topľou
Zmluva o dielo Zobraz Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Pavlovce 17 627,83 € 27.11.2011 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice
Faktúra Zobraz Výkon stavebného dozoru na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 1 700,00 € 14.11.2011 Elena Velebírová-Elán, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Dodatok k zmluve Zobraz Dodatok č.2_DZ221401201940103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012019401   14.11.2011 Ministerrstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, Bratislava
Faktúra Zobraz Práce na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 46 949,06 € 14.11.2011 R.A.S., s.r.o.,Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov
Faktúra Zobraz Externý manažment k projektu "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 2 000,00 € 14.11.2011 RNDr. Jozef Malý, Širiava 467/11, Hanušovce n. T.
Faktúra Zobraz Výkon inžinierskej činnosti na stavbe "Regenerácia centier v obci Pavlovce" 1 539,16 € 14.11.2011 Elena Velebírová-Elán, Komenského 48, Hanušovce nad Topľou
Zmluva o dielo Zobraz Pavlovce - preventívne vodostavebné opatrenia na zastavenie nežiaduceho prehlbovania dna koryta na Medzianskom potoku 19 427,63 28.2.2012

ORIS-M s.r.o,Pavlovce 29, 09431 Hanušovce n. T.

 

,