Výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky:

"Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"

21.08.2019 09:28
 
 

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená dňa 16.02.2016 

 

Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry, výzva č. 12/PRV/2015.

 

Výzva Poradenstvo, 7.4 Pavlovce.pdf (938773)