Výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: 

"Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

09.01.2020 08:06

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (602891)

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (75264)
Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsx (106980)
Príloha č.3 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov.doc (97280)
Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo.doc (131072)
Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.zip (771421)


 

Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky:

"Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"

21.08.2019 09:28

 
 

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená dňa 16.02.2016 

 

Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry, výzva č. 12/PRV/2015.

 

Výzva Poradenstvo, 7.4 Pavlovce.pdf (938773)