Archív článkov

POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

18.04.2023 12:25
POZVÁNKA na 3 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie programu...

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

31.01.2023 19:00
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.   Kontrola plnenia uznesenia 4.  Schválenie...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Anna Petrík-Nagyová, Školská 190, 059 86 Nová Lesná

25.01.2023 15:43
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 25.01.2023 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...

Zámer na predaj nehnuteľnosti

21.12.2022 09:04
Zámer pre predaj nehnuteľnosti medzi obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Ing. Antonom Korbom (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e} zákona č. 138/1991 Zb.   zámer na predaj nehnuteľnosti.JPG (862486)

POZVÁNKA na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod.

07.12.2022 08:49
POZVÁNKA   na druhé zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu     1.  Otvorenie a privítanie 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.  Schválenie programu rokovania OcZ 4.  Sľub ...

POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva

15.11.2022 08:39
POZVÁNKA na ustanovujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2022 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu   1.  Otvorenie a privítanie 2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice 3.  ...

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na vývýrub dreviny

11.11.2022 12:13
Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny - Baran Martin, Pavlovce č. 139, 094 31 Pavlovce upovedomenie o začatí konania.pdf (1205362)

Referendum 2023

11.11.2022 09:06
Referendum 2023   Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce

11.11.2022 08:26
Obec Pavlovce v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a županov do PSK

18.10.2022 11:23
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a županov do PSK.pdf (602984)