Zámer pre predaj časti nehnuteľností

10.01.2019 10:04

Obec Pavlovce zverejňuje Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Pavlovce, v obci Pavlovce, novovytvorená parcela C-KN č. 1158/20 - záhrady o výmere 359 m2, ktorá je geometrickým plánom č. 3/2018 vytvorená z pôvodnej parcely C-KN č. 1158/5 – záhrady o výmere 3028 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 429, k.ú. Pavlovce.

Zverejnené: 10.1.2018

Späť