Zámer pre predaj nehnuteľnosti

07.04.2022 07:47

Zámer pre predaj nehnuteľnosti

medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Vincentom Birošom (ako kupujúcim)

zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

 

Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa :

  1. Žiadateľ Vincent Biroš podal dňa 09.03.2022 žiadosť na Obec Pavlovce o odkúpenie pozemku – parcely C-KN č. 212/2 -  zastavaná plocha a nádvorie,  o výmere 448 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 429, kat. úz. Pavlovce. 

Vlastníkom susediaceho pozemku (parcela C-KN č. 212/1 – záhrada, o výmere 5279 m2, zapísaná na LV č. 265, kat. úz. Pavlovce)  je žiadateľ – Vincent Biroš, pričom je výlučným vlastníkom tohto susediaceho pozemku.

Prešetrením situácie na mieste samom  sa zistilo, že žiadaná nehnuteľnosť (parcela C-KN č. 212/2) tvorí v prírode bývalú cestu na cintorín v obci. Žiadateľ v žiadosti z 8.3.2022 uvádza, že túto parcelu niekedy vlastnil a následne ju daroval obci (približne v r. 1980) a to za účelom vytvorenia pešej cesty na cintorín. Po prešetrení žiadosti sa potvrdilo, že naozaj sa jedná o bývalú pešiu cestu na cintorín, ktorá sa už niekoľko rokov neužíva, z dôvodu, že k cintorínu vedú dve cesty pre vozidlá.

  1. nehnuteľnosť (ktorej sa žiadosť týka)  je :  parcela C-KN č. 212/2 -  zastavaná plocha a nádvorie,  o výmere 448 m2, ktorá je zapísaná na LV č.  429, k.ú. Pavlovce.


Predmetná nehnuteľnosť je nezastavaným pozemkom, ktorá už dlhodobo je užívaná obcou ako pešia cesta na miestny cintorín. Na pozemku nebola vykonaná žiadna výstavba.  Obec  Pavlovce túto nehnuteľnosť - parcelu C-KN č. 212/2 - zastavaná plocha a nádvorie,  o výmere 448 m2 – už počas doby niekoľkých rokov reálne nevyužíva, dokonca ani obyvatelia obce ju nevyužívajú, nakoľko na cintorín vedú dve cesty pre vozidlá, ktoré sú postačujúce pre všetky potreby obce aj jej obyvateľov.  Obec túto parcelu C-KN č. 212/2 nepotrebuje pre žiadnu zo svojich úloh a kompetencií, ani pre riadne fungovanie obce.

 

 

 

...........................................................................................................................

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 135/1991 Zb. o majetku obcí, ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený;     zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

 

Späť