Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

25.03.2021 09:47

Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Lenkou Verčimákovou Nikolov (ako kupujúcim)

zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa :

  1. Žiadateľka Lenka Verčimáková Nikolov podala dňa 12.1.2021 žiadosť na Obec Pavlovce o odkúpenie časti pozemku o výmere 283 m2 – z terajšej parcely E-KN č. 2376  o výmere 3185 m2. 

Vlastníčkou susediaceho pozemku je žiadateľka – Lenka Verčimáková Nikolov, ktorá je výlučnou vlastníčkou - s podielom vo veľkosti 1/1 (zápis podielu pod B1), jedná sa o jej pozemok: parcela E-KN č. 2377 – orná pôda   o výmere 1042 m2, zapísaný na LV č.  1345, k.ú. Pavlovce.  Tiež je bezpodielovou spoluvlastníčkou rodinného domu súpisné číslo 260, postaveného na parcelách č. 2376/9 a č. 2428/29 (tiež susediacich nehnuteľnostiach), ktorý dom je zapísaný na LV č.  1362, k.ú. Pavlovce.

Prešetrením situácie na mieste samom  sa zistilo, že žiadaná časť nehnuteľnosti (parcela C-KN č. 2376/10) tvorí v prírode vedľajšiu časť pri dvore pozemku žiadateľky, ktorý je riadne oplotený a riadne užívaný žiadateľkou. Žiadateľka plánuje na tomto pozemku riadne hospodáriť ako na svojom dvore a záhrade, čo nie je v rozpore so žiadnym predpisom alebo iným nariadením v obci.  Žiadaná časť nehnuteľnosti tvorí nesúmerný pás prebiehajúci popri pozemkoch žiadateľky, vytváraný faktický odskok (so šírkami 4,56 m a 2,99 m) bráni reálnemu a efektívnemu užívaniu tejto žiadanej časti nehnuteľnosti zo strany obce. Zostávajúca šírka obecnej parcely  (19.95 m) zabezpečuje efektívne využitie parcely E-KN č.2376 pre všetky prípadné potreby obce.

  1. nehnuteľnosť (ktorej sa žiadosť týka)  je :  novovytvorená parcela C-KN č. 2376/10 -   trvalý trávny porast  o výmere 283  m2, ktorá je geometrickým plánom č. 27/2020 vytvorená z pôvodnej parcely E-KN č. 2376  – trvalý trávny porast  o výmere 3185 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1, k.ú. Pavlovce.


Predmetná nehnuteľnosť je nezastavaným pozemkom, ktorá už dlhodobo nie je užívaná obcou ako nezastavaná plocha v tomto stave. Obec  Pavlovce  túto časť nehnuteľnosti - novovytvorenú parcelu C-KN č. 2376/10 -   trvalý trávny porast  o výmere 283  m2 - nepotrebuje pre žiadnu zo svojich úloh a kompetencií, ani pre riadne fungovanie obce.

  1. geometrický plán č. 27/2020 zo dňa 9.12.2020 je vyhotovený geodetom Máriou Sotakovou GEODESA  a bol autorizačne overený OÚ Vranov n/T Katastralný odbor  dňa 15.12.2020 a úradne schváleným Okresným úradom Vranov n. T., odborom katastrálnym dňa 15.12.2020 pod číslom G 37355660-27/2020 .  Týmto GP je vytvorená  parcela C-KN č. 2376/10 -   trvalý trávny porast  o výmere 283  m2, ktorá je predmetom tejto žiadosti.

 

...........................................................................................................................

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Späť