Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Pavlovce

30.09.2021 10:38

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu na pozíciu  hlavného kontrolóra obce Pavlovce

 

  • prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 31.10.2021

 

O mieste a čase volieb budete informovaní samostatným listom, minimálne 14 dní pred samotným

výberovým konaním.

VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE.docx (63585)
VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE.pdf (338454)
 

Späť