Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce

11.11.2022 08:26

Obec Pavlovce v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Pavlovce

ďalšie podrobnosti:

výberové konanie RMŠ.PDF (853589)

Späť