VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Pavlovce

07.06.2021 13:01

Obec Pavlovce v zastúpení starostom obce, v zmysle 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Pavlovce

VK ZŠ.pdf (217322)

Späť