Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Peter Demeter a manželka Alena Demeterová, Pavlovce 183, 094 31 Pavlovce

19.11.2021 10:34

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Pavlovce, v rozsahu: orech v počte 1 kus, na pozemku KN-C parcely č. 150/3 (záhrada) podľa LV č. 1246 z dôvodu, že drevina sa nachádza  v blízkosti štátnej cesty III/3600, ohrozovania novostavby RD,  drevina bráni vo výstavbe oplotenia RD, žiadateľ Peter Demeter a manželka Alena Demeterová, Pavlovce 183, 094 31 Pavlovce.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 23. novembra 2021 vrátane  (do 5 dní), kontakt: OcÚ  Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Pavlovce, obecpavlovce@gmail.com

 

Späť