Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Pavlovce, Obecný úrad, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou.

12.03.2021 11:24

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 11.03.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Pavlovce, v rozsahu: 2 ks breza – s obvodmi kmeňa 148 cm a 148 cm meranými vo výške cca 130 cm nad zemou  a 2 ks borovica – s obvodmi kmeňa 146 cm a 225 cm meranými vo výške cca 130 cm nad zemou  na pozemku KN-C parcely č. 1862/4 (ZPaN) podľa LV č. 429 (vlastník Obec Pavlovce) v k. ú. obce Pavlovce z dôvodu ohrozovania  zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov Základnej školy, žiadateľ: Obec Pavlovce, Obecný úrad, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do:  16.03.2021(do 5 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk,   OcÚ  Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou, obecpavlovce@gmail.com

11.03.2021

Späť