Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

02.02.2022 14:07

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 02. februára 2022 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : lipa, ktorý rastie na pozemku KN-C parcely č. 223/1 – zastavaná  plocha a nádvorie, podľa LV č. 1481  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. Dôvod výrubu –  drevina  sa nachádza na pozemku, kde sa má realizovať povolená stavba stavebným úradom Pavlovce, Obecný úrad, Pavlovce 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou,  sp. č. 012/2021-003 zo dňa 22.03.2021, právoplatnosť Rozhodnutie nadobudlo dňa 23.03.2021.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 07. februára 2022 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

 

Späť