Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

27.01.2022 09:43

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 05. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : jaseň štíhly,

ktorý rastie na pozemku KN-C parcely č. 16/1 – ostatná plocha,  Pamiatková  zóna, plocha národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park, pamiatkový objekt – Park,  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. Dôvod výrubu –  drevina zasahuje nad miestnu komunikáciu, má odlomený vrcholec, horná polovica dreviny vysychá, čím je ohrozená bezpečnosť občanov.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 31. januára 2022 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

27.01.2022


 

Späť