Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

18.05.2021 11:03

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 17.05.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : smrek obyčajný v počte 7 ks s obvodom kmeňa 102 cm, 107 cm, 117 cm, 140 cm, 102 cm, 128 cm  a 91 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku KN-C parcely č. 3147/6 (OP) z dôvodu ohrozovania rodinných domov súp. č. 240 a č. 241 na ul. SNP v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  žiadateľ : Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 24.05.2021 (do 6 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

18.05.2021

Späť