Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

17.02.2021 11:53

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 11.02.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : topoľ osikový v počte 1 ks, orech kráľovský v počte 3 ks  na pozemku KN-C parcely č. 116/2 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu rekonštrukcie objektu a jeho ohrozenia drevinami; jedľa biela v počte 3 ks, smrek obyčajný v počte 2 ks na pozemku KN-C parcely č. 1432/16 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu neprehľadnosti miestnej komunikácie ; hrab obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 280/1 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu zatepľovania bytového domu súp. č. 343/1; smrek obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 2892/1 /orná pôda/ z dôvodu ohrozovania bytového domu súp. č. 380/9 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, žiadateľ : Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 22.02.2021 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

17.02.2021

Späť