Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

31.10.2019 10:14

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, v rozsahu : 1 ks smrekovec opadavý (obvod kmeňa 96 cm) a 1 ks borovica (obvod kmeňa 87 cm) na pozemku KN-C parcely č. 757/1; 2 ks borovica (obvod kmeňa 104 a 112 cm) a 2 ks smrek pichľavý (obvod kmeňa 127 a 141 cm) na pozemku KN-C parcely č. 762/4  z dôvodu   zlého umiestnenia drevín v blízkosti zrekonštruovaného domu smútku, ktorý ohrozujú svojou výškou, žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., IČO: 00332 399. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 07.11.2019 (do 7 dní), kontakt: OÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com .

31.10.2019

 

 

Späť