Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

27.09.2018 10:12

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 26.09.2018 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, v rozsahu : 1 ks buk lesný na pozemku KN-C parcely č. 16/1 (pamiatková zóna) z dôvodu zlého umiestnenia dreviny, žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 03.10.2018 (do 7 dní), kontakt: OÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com .

27.09.2018

Späť