Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

11.01.2017 09:34

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 10.01.2017 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, v rozsahu : 1 ks borovica,  smrek opadavý v počte 12 ks na pozemku CKN parcely č. 1431/16 a 3108/1; 1 ks tuja na pozemku CKN parcely č. 210/4 a 1 ks mirabelka na pozemku CKN parcely č. 3147/11, z dôvodu zlého umiestnenia drevín, žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 16.01.2017 (do 5 dní), kontakt: OÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com .

 

Späť