Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Anna Mikitová, Pavlovce č. 24, 094 31 Hanušovce nad Topľou

15.11.2016 10:48

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 14.11.2016 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Pavlovce, v rozsahu: 2 ks drevín druhov : lipa, breza na pozemku CKN parc. č. 1158/7  a č. 1158/9, žiadateľ  Anna Mikitová, Pavlovce č. 24, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou.   V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 21.11.2016 (do 6 dní), kontakt: OcÚ  Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 p. Hanušovce nad Topľou, obecpavlovce@gmail.com .

 

Späť