Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2024 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

13.02.2024 16:28

POZVÁNKA

 

na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2024 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu schôdze

4.  Kontrola plnenia uznesenia z predch. schôdze

5.  Kultúrno - spoločenské podujatia

6.  Projektové zámery obce

7.  Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce

8.  Žiadosť p. Verčimák Ján

9.  Rôzne  – diskusia

10.Záver

 

Späť