Pozvánka na 9 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2024 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

18.04.2024 08:06

Pozvánka

na 9 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2024 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu rokovania

4.  Kontrola plnenia uznesenia

5.  Kultúrno-spoločenské podujatia

6.  Projektové zámery  -  práce v obci

7.  Rôzne - diskusia

8.  Návrh na uznesenie

9.  Záver


 

 

Späť