POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod.

16.11.2023 13:06

POZVÁNKA na 6 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.  Schválenie programu rokovania

5.  Zhodnotenie a príprava kultúr. spoloč. podujatí

6.  Projektové zámery obce  - plán a hodnotenie  a práce v obci

7.  Humanitárna pomoc  - obce postihnuté zemetrasením

8.  Zimná údržba

9.  Prevádzka MŠ a ZŠ  - správa

10. Návrh rozpočtu na rok 2024

11. Návrh VZN obce na rok 2024

12.  Finančná situácia obce k 10/2023

13.  Rôzne  – diskusia

14.  Návrh na uznesenie

15.  Záver

 

Späť