POZVÁNKA na 10 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2024 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

05.06.2024 19:07

POZVÁNKA

 

na 10 zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2024 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu obce Pavlovce

 

 

1.  Otvorenie a privítanie

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu rokovania

4.  Kontrola plnenia uznesenia

5.  Kultúrno-spoločenské podujatia

6.  Projektové zámery  -  práce v obci

7.  Žiadostí občanov na odkúpenie , zámenu a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce

8.  Žiadosť o príspevok pre EVcAV 60-výročie chrámu, RK cirkev – renovácia chrámu-maľby

9.  Žiadosť o nájom obecných priestorov – Kurečaj Ján

10. Schválenie záverečného účtu za rok 2024

11.  Rôzne - diskusia

12.  Návrh na uznesenie

13.  Záver

 

Späť